Missie / visie

Visie

“Beter worden doe je thuis”


In de visie van GGZ Wijzer staat het functioneren van cliënten centraal en levert de gezondheidszorg een bijdrage aan het bevorderen daarvan. Functioneren houdt in dat mensen in staat zijn om zoveel  mogelijk het leven te leiden dat ze willen leiden. Het omvat lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren.

De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) van de WHO (2001) beschrijft het functioneren in termen van functies (fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk  organisme), activiteiten (onderdelen van iemands handelen) en participatie (deelname aan het maatschappelijk leven). Fysieke en psychische problemen kunnen leiden tot ernstige belemmering en  vermindering van de dagelijkse activiteiten.

Functioneringsproblemen worden niet alleen bepaald door iemands gezondheidstoestand. Naast verouderingsprocessen en chronische aandoeningen spelen ook persoonlijke en externe factoren een rol, zoals de levensfase waarin iemand verkeert en de levensomstandigheden (wonen, werk, fysieke en sociale omgeving). Functioneren is daarmee individueel bepaald, maar heeft ook een contextuele en collectieve dimensie. Zorg dient aan te sluiten bij wat voor iemand persoonlijk belangrijk is om te kunnen functioneren in het dagelijks leven, én betreft interventies op collectief niveau, bijvoorbeeld gericht op de leefomgeving.

De professional van GGZ Wijzer maakt deel uit van een dynamisch samengesteld team dat multidisciplinair samenwerkt. De cliënt maakt deel uit van dit team en voert, indien mogelijk, zelf de regie over de zorg. De teams worden samengesteld op basis van de zorgvraag en kunnen dus wisselen van samenstelling en/of van locatie. Vanuit dit team wordt natuurlijk maatwerk geleverd aan de cliënt. Wij doen dit samen met de cliënt en diens betrokkenen, zoveel als mogelijk in de eigen omgeving. Om dit te realiseren werken we samen met relevante partijen om het herstelproces van onze cliënt optimaal te ondersteunen.

 

Missie

“Zichtbaar Beter”


De missie GGZ Wijzer is het ontwikkelen van een continuüm van bekwaamheden voor de gezondheidszorg en een daarbij aansluitend zorgaanbod, afgestemd op de zorg die mensen in staat stelt zoveel mogelijk zelfstandig en in hun eigen leefomgeving te kunnen functioneren. Daartoe is een omslag in de zorg noodzakelijk. Niet de ziekte of aandoening, maar het functioneren, de veerkracht en de eigen regie staan centraal. Niet het bestaande aanbod aan zorg, beroepen en opleidingen is uitgangspunt, maar de vraag naar zorg waarbij de focus ligt op wat moet en niet op wat kan. Een toekomstgericht continuüm van bekwaamheden is dynamisch en wordt regelmatig geactualiseerd om in te kunnen spelen op veranderingen in de benodigde zorg.

GGZ Wijzer heeft de hulpvragen van cliënten logisch gerangschikt; niet per wet maar naar de aard van de hulpvraag. ‘Gezond en veilig opgroeien’ bijvoorbeeld, ‘werk en participatie’ en ‘inkomen en schulden’  zullen worden ingezet, indien dat deel uitmaakt van de zorgvraag. Wat GGZ Wijzer betreft is een volledige integraliteit in het sociaal domein van de cliënt van essentieel belang indien dat ten goede komt van de zorgvraag van de cliënt. GGZ Wijzer wil “Van de systeemwereld naar de leefwereld”.